Castellano Galego

ÁREA FISCAL

Especializámonos no asesoramento e a xestión fiscal de empresas. Podemos garantir un alto grao de competencia en servizos como:

 • Asesoría permanente en materia tributaria, estudando as repercusións fiscais da actividade da empresa e racionalizando as cargas impositivas.

 • Elaboración da política fiscal e planificación das operacións.

 • Preparación e tramitación de escritos e consultas dirixidos á Administración Tributaria.

 • Asistencia, representación e defensa perante os órganos da Inspección de Tributos.

 • Elaboración e presentación das declaracións de impostos derivadas das obligacións tributarias (IRPF, Imposto de Sociedades, IVE, Transmisións Patrimoniais, Sucesións, impostos especiais, etc.).

 • Altas e baixas no Imposto sobre Actividades Económicas (IAE)

 • Pagos fraccionados: estimación directa e obxectiva.

 • Retencións e pagos a conta.

 • Tramitación de expedientes de aplazamento de impostos.

 • Relación anual de operacións con terceiros (modelo 347).

 • Recursos e reclamacións.

 • Tributación local.

 • En xeral, calquera tipo de consulta en materia tributaria.